COMUNITATS ENERGÈTIQUES

Ajuts i Subvencions

Programa DUS 5000

El programa DUS 5000, aprovat recentment a través del Real Decret 692/2021, de 3 d’agost, regula un pla d’ajudes per a projectes singulars d’energia neta en municipis petits de menys de 5.000 habitants en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest programa està gestionat per IDAE, mitjançant concessió directe als municipis o entitats supralocals. El criteri d’atorgament de les ajudes es basarà en l’ordre de prelació corresponent a la data de presentació de la sol·licitud de l’ajuda. S’espera que la data d’obertura de la convocatòria sigui el 5 de Novembre de 2021 a les 13:00 hores a través de la seu electrònica del IDAE.

L’objectiu d’aquest programa és impulsar actuacions que constitueixin projectes singulars plantejats en cinc mesures particulars. La mesura número 2, objecte d’aquesta proposta, es centra en fomentar l’ús d’energia elèctrica provinent de fonts renovables (solar, eòlica o hidroelèctrica) per part d’entitats públiques, de manera que almenys el 80% de la producció elèctrica haurà de ser consumida en instal·lacions públiques, ja sigui en format d’autoconsum individual o col·lectiu.

El programa estableix una inversió mínima de 40.000€ per projecte, que no podrà superar els 3.000.000€. El programa ofereix un finançament d’un màxim de 85% de la inversió subvencionable, que pot incrementar-se fins a un 100% pels anomenats «projectes integrals», pel que s’hauran de demostrar el compliment de requisits addicionals, a més d’aportar un pla estratègic que informi del impacte del projecte en el municipi.

El programa inclou com inversions subvencionables totes les despeses necessàries per a l’execució de projectes  (execució, instal·lació, equips, materials, serveis, informes, direccions facultatives….), incloses l’assistència tècnica als municipis per a la redacció dels mateixos, la tramitació de les ajudes, l’adequació de les ordenances o normativa per a posar-los en marxa, així com l’IVA (quan no sigui susceptible a ser recuperat).


Més informació sobre el Programa DUS 5000

Estàs interessat en presentar-te a les ajudes del Programa DUS 5000?
Contacta’ns


 

Ajuts a l’autoconsum i emmagatzematge amb fonts d’energia renovable

El recentment aprovat RD 477/2021, regula un conjunt d’ajuts lligats al desplegament de sistemes d’autoconsum i emmagatzematge amb fons d’energia renovable, així com la implantació de sistemes de climatització renovables en el sector residencial.

Aquests ajuts, en forma de subvencions a fons perdut, vindran gestionats per cadascuna de les CCAA, que disposen fins al 30/9/2021 per a publicar-les. El programa contempla 6 modalitats, i el sector públic pot beneficiar-se’n dels tres que s’indiquen a continuació:

  • Programa 4: autoconsum i emmagatzematge en el sector residencial, el sector públic i el tercer sector. Catalunya disposarà de més de 35M€ per a aquest programa.
  • Programa 5: incorporació d’emmagatzematge en autoconsums de fonts d’energia renovable, ja existents, en el sector residencial, sector públic i tercer sector. Catalunya disposarà de més de 800.000€ per aquest programa.
  • Programa 6: climatització i aigua calenta i sanitària obtinguda amb renovables en el sector residencial, inclosa l’habitatge públic protegit. Catalunya disposarà de més de 16M€ per aquest programa.

Es podrà subvencionar la inversió en equips i materials, l’obra civil, els equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars, els sistemes de gestió i monitorització, la redacció de projectes, memòries tècniques i direcció facultativa, entre d’altres. A més es contempla la subvenció d’actuacions addicionals, com l’eliminació d’amiant en cobertes o la instal·lació de marquesines per a projectes de solar fotovoltaica.

La intensitat de les ajudes per a les administracions públiques consistirà en un percentatge fixe, que pot arribar fins a un 70% de la inversió inicial tant per a instal·lacions solars, com eòliques, d’emmagatzematge o climatització.

A més, amb l’objectiu d’afrontar el repte demogràfic, s’incrementarà la intensitat de l’ajuda en un 5% addicional per aquells municipis amb menys de 5.000 habitants, i en aquells municipis de menys de 20.000 habitants en entorns rurals els nuclis del qual tinguin menys de 5.000 habitants.


Més informació sobre els ajuts a l’autoconsum i emmagatzematge d’energia renovable
(pendents de convocatòria, estimada a mitjans d’Octubre de 2021)

Estàs interessat en presentar-te als ajuts a l’autoconsum i emmagatzematge d’energia renovable? Contacta’ns, et podem ajudar!


 

Ajudes per a impulsar comunitats energètiques

La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va anunciar el dia 16 de setembre, l’activació de 100 milions d’euros en subvencions per impulsar les comunitats energètiques en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Els 100 milions d’euros mobilitzats per aquest pla es repartiran en tres programes de gestió centralitzada: CE-Aprèn, CE-Planifica i CE-Implementa. Aquestes línies es complementaran amb una xarxa d’Oficines de Transformació Comunitàries que, coordinades per l’IDAE i repartides per tot el territori, acompanyaran i assessoraran les comunitats energètiques en tota la seva cadena de desenvolupament i facilitaran l’accés a cada línia d’ajuts.

La primera de les línies (CE-Aprèn), en règim de concurrència simple, tindrà com a objecte ajudar a persones físiques o organitzacions interessades en la constitució d’una comunitat energètica a familiaritzar-se amb el concepte i identificar futurs socis o membres. Subvencionarà actuacions com les despeses associades a la dinamització, promoció i publicitat de la comunitat.

Per la seva banda, la segona línia (CE- Planifica), també de concurrència simple, s’orientarà al disseny i constitució de la comunitat energètica en si mateixa. Es contemplaran en aquest programa el finançament d’estudis i models de contracte o l’assistència tècnica especialitzada i l’assessorament jurídic.

Un cop constituïda legalment, la comunitat energètica podrà optar al finançament de la tercera línia (CE- Implementa), que s’articularà en règim de concurrència competitiva. A través d’ella es subvencionaran projectes integrals i de caràcter transversal en l’àmbit de l’energia renovable elèctrica i tèrmica, l’eficiència energètica o la mobilitat elèctrica.

La selecció dels projectes tindrà en compte factors com el grau d’innovació, els nivells de participació social que hagi incorporat la iniciativa, els seus beneficis socials, la seva contribució a la lluita contra la pobresa energètica, la generació d’ocupació o la perspectiva de gènere, així com la combinació de diferents actuacions com l’impuls de renovables, l’eficiència energètica i la mobilitat sostenible.


Més informació sobre l’anunci de la mesura per a impulsar comunitats energètiques

Estàs interessat en presentar-te als ajuts per al impuls de Comunitats Energètiques?
Contacta’ns, et podem ajudar!