COMUNITATS ENERGÈTIQUES

Preguntes freqüents

Comunitats Energètiques i autoconsum compartit

Tant sols la definició de la figura de les Comunitats d’Energies Renovables està transposada al RD 23/2020, però es requereix d’un desenvolupament normatiu en detall per tal de poder-les implementar com a entitat jurídica amb personalitat pròpia. En aquest sentit, la majoria de les Comunitats Energètiques en desenvolupament a Catalunya  giren al voltant de la figura de l’autoconsum compartit.

Actualment l’autoconsum compartit està regulat a Espanya mitjançant el RD 244/2019. Aquest model permet que varis consumidors puguin vincular-se a una mateixa instal.lació generadora “en xarxa exterior” si compleixen amb una sèrie de requisits (comparteixen referència cadastral, estan situats a 500m de la instal.lació generadora o comparteixen instal.lació transformadora).

La participació en una instal·lació solar en règim d’autoconsum compartit suposa que els usuaris associats no paguen ni els costos de peatges ni càrrecs per l’energia  que produeixen les plaques fotovoltaiques, en el percentatge associat a la seva participació. L’estalvi es reflecteix directament en la factura de l’electricitat del consumidor.

L’estalvi econòmic que pots obtenir de participar en la Comunitat Energètica dependrà en part dels teus hàbits i perfil de consum. Les plaques generen electricitat en hores solars, així que el major estalvi es veurà reflectit en aquells usuaris que consumeixin electricitat en aquestes hores. Tot i així, també existeixen consums elèctrics constants en el teu habitatge o comerç que podran aprofitar l’energia solar (per exemple, neveres, congeladors, etc.). La part que no es consumeixi s’abocarà a la xarxa elèctrica i se’t compensarà en la factura elèctrica al preu que ofereixi la teva comercialitzadora pels excedents solars.

Si no hi ha sol, com per exemple en hores nocturnes, les plaques fotovoltaiques no generen electricitat. En aquests moments, l’electricitat consumida per els participants a la Comunitat vindrà de la xarxa elèctrica convencional, sense cap mena d’interrupció o inconvenient.

A dia d’avui, la propietat de les plaques solars és de l’Ajuntament del municipi. En un futur, es podrien plantejar altres configuracions de Comunitats Energètiques en les que la propietat dels actius sigui d’altres tipus d’entitats com cooperatives o associacions.

Les instal.lacions fotovoltaiques de la Comunitat Energètica es desplegaran les teulades d’equipaments públics del municipi. Aquestes compartiran la seva generació renovable amb els veïns elegibles que hi estiguin interessats.

KM0 Energy disposa d’un ampli coneixement i experiència en el disseny i implementació de Comunitats Energètiques a Catalunya, acompanyant a Ajuntaments i altres entitats públiques en avançar la transició energètica a nivell local.

A més, KM0 també ofereix serveis de gestió tècnica i administrativa per assegurar el bon funcionament de les Comunitats Energètiques, així com acompanyament en la cerca de fonts de finançament de les instal.lacions de generació de la Comunitat.

La nostra visió es treballar colze a colze amb els agents locals per implementar aquesta nova figura al nostra territori i fer la ciutadania en general partícips de la transició energètica.

Els Ajuntaments son una peça clau en la promoció de Comunitats Energètiques, sobretot en establir els fonaments d’aquesta nova figura. Cedint teulades d’equipaments públics per a la instal.lació de plaques solars, cercant ajudes públiques destinades a finançar aquest tipus d’instal.lacions, recolzant-se amb entitats expertes per a dissenyar un model sòlid, els Ajuntaments i entitats públiques locals i supralocals poden generar l’embrió del canvi de model energètic a nivell local.

Participació en una Comunitat Energètica

Les Comunitats Energètiques es poden finançar de múltiples maneres: amb capital públic, d’una entitat financera, d’una empresa privada o capital individual de la ciutadania. Els projectes en els que estem treballant a dia d’avui, s’apalanquen del finançament inicial de l’Administració Pública.

Aquests finançament s’amortitza al llarg de la seva vida útil través de la taxa municipal o preu que s’estableix als participants en aquestes Comunitats.

Els participants en les Comunitats Energètiques han d’abonar un import econòmic a l’Ajuntament en concepte de l’accés a l’energia solar compartida, la plataforma digital, així com els serveis tècnics i administratius de la Comunitat.

Aquest import típicament s’estructura a través d’una taxa anual establerta per les ordenances municipals.

No. La participació en una Comunitat Energètica municipal no comporta cap requisit a nivell de canvi de comercialitzadora.

No existeix cap limitació en la participació d’un ciutadà en la Comunitat Energètica més enllà de les limitacions que estableix la normativa d’autoconsum compartit o aquelles que pugui establir l’Ajuntament per motius concrets.

Els veïns residents en habitatges o titulars de comerços del municipi que estiguin situats a 500m com a màxim de la instal.lació municipal.

Perquè així ho estableix la regulació (RD 244/2019) per a poder-se beneficiar dels estalvis de l’autoconsum compartit.

Els habitatges i comerços que estiguin situats a una distància major de 500m de la instal.lació fotovoltaica municipal es podran unir a la Comunitat Energètica quan es sumin nous edificis en un futur.

  • Generant energia renovable i local en el propi municipi sense cap afectació urbanística, donat que les plaques s’instal·len en les teulades dels edificis municipals.
  • Reduint les emissions de CO2 a l’atmosfera a través del consum d’energia renovable a nivell local.
  • Millorant la conscienciació energètica sobre el teu consum elèctric i els estalvis que aconsegueixes a través de la generació renovable.
  • Promovent la generació de beneficis econòmics, socials i ambientals en el teu municipi.

Per a participar en la Comunitat Energètica del teu municipi hauràs de presentar la documentació requerida en el procés de sol·licitud. Generalment, la documentació requerida és molt simple (informació del sol·licitant, últimes dues factures de la llum).

La vida útil de les plaques s’estima a 25 anys. Per tant, es preveu que la Comunitat Energètica estarà en funcionament durant aquest temps i els ciutadans se’n podran beneficiar segons les bases de participació a la Comunitat que estableixi l’Ajuntament.

L’únic motiu que obligaria a sol·licitar-ne la baixa seria el canvi d’habitatge a una altra que es trobi fora del radi de 500 metres d’una de les instal.lacions de la Comunitat.

No hi ha obligació de permanència. Els participants a la Comunitat Energètica podran donar-se de baixa quan vulguin, sense tenir que al·legar cap raó.

Es recomana avisar amb una antelació de 2-3 mesos per a poder organitzar convenientment la seva substitució.

No, serà substituït per un altre participant i tot continuarà igual.

Funcionament d'una Comunitat Energètica

Segons la teva quota de participació en la instal·lació compartida, rebràs un percentatge de la l’energia elèctrica que consumeixes de les plaques solars. La resta seguirà arribant de la xarxa elèctrica, com fins ara.

Depèn de quanta generació solar hi hagi en una hora específica i de quant es consumeixi en l’habitatge o comerç del participant:

  • Si les plaques generen tot el que esc consumeix en una hora, el consum serà 100% solar procedent de les plaques municipals.
  • Si les plaques no generen res en una hora, el consum serà 100% de xarxa.
  • Si les plaques generen menys del que es consumeix en una hora, part de l’electricitat serà solar i l’altre de xarxa.

No es nota cap canvi. El subministrament i les necessitats de consum d’energia estaran assegurats de la mateixa manera i amb les mateixes garanties que ho estan ne aquest moment.

No. Per a participar en la comunitat i aprofitar l’energia que produeix el sistema fotovoltaic municipal no és necessari realitzar cap obra, ni instal·lació en els habitatges i comerços. Per accedir a la plataforma digital de la comunitat s’han de dur a terme una sèrie de passos online per a connectar la informació de consum teu comptador elèctric a la plataforma.

En el moment en el que es faci efectiva la teva participació a la Comunitat se’t facilitarà una guia per a donar-te d’alta a la plataforma i connectar la informació de consum del teu comptador elèctric a aquesta. A més, disposaràs d’un servei d’atenció a preguntes o dubtes que et puguin sorgir en el procés.